top of page

Looduspõhiste lahenduste uuring
Küsitluse andmekaitsetingimused

Andmete töötlemise eesmärk

 

Käesolevas uuringus kaardistatakse inimeste suhet linnaloodusega, inimeste heaolu seost keskkonnaga ning kohaliku keskkonna muutuste taju.

 

Küsitluse tellija on Tartu Ülikooli semiootika osakond Euroopa Horisondi projekti „Koevolutsiooniline lähenemine avamaks looduspõhiste lahenduste ümberkujundavat potentsiaali kogukondade kaasavamaks ja vastupidavamaks muutmisel” (COEVOLVERS) raames.

 

Uuringu tellija kasutab uuringu tulemusi selleks, et leida paremaid võimalusi Tartu Ülejõe, Raadi-Kruusamäe ja Kvissentali piirkondade ning Raadi alevi linnalooduse toetamiseks näiteks linnaaianduse ja erinevate liikide vajadusi arvestava linnaplaneerimise kaudu. Uuringu andmeid kasutatakse teadusaruannete ja artiklite alusena.

 

Küsitluse läbiviimine

Küsimustele vastamiseks kulub umbes 7 minutit. Küsitluses osalemine on vabatahtlik.

 

Küsitlus on konfidentsiaalne ja vabatahtlik. Kontaktandmed kustutatakse küsitluse korraldaja poolt, keegi ei saa teada kuidas te vastasite. Andmete töötlemine on anonüümne.

 

Rohkem infot projekti tegevuste ja osalemisvõimaluste kohta leiab kodulehelt: https://co- evolvers.eu/

 

Kontaktandmed

Isikuandmete vastutav töötleja on Tartu Ülikoolist Riin Magnus, email: riin.magnus@ut.ee

 

Isikuandmete volitatud töötleja on OÜ Eesti Uuringukeskusest Pille Hillep, pille@uuringukeskus.ee.

 

Volitatud töötleja küsib valimi andmed (nimi, e-posti aadress) rahvastikuregistrist ja töötleb neid üksnes inimestele kutsete saatmiseks ning vastamise kontrollimiseks. Ankeedis on ära näidatud võimalus keelduda küsitlusele vastamisest.

 

Inimestele, kes ei ole keeldunud oma kontaktide kasutamisest küsitluse eesmärgil, võib volitatud töötleja saata meeldetuletusi küsimustiku täitmiseks. Andmeid töödeldakse volitatud töötleja poolt https://surveer.com/ keskkonnas.

 

Volitatud töötleja ei seo vastuste sisu konkreetse isikuga. Vastamise protsessi kontrolliks töödeldakse ainult järgmist teavet: e-posti aadress ja vastuse saatmise fakt.

 

Volitatud töötleja kustutab inimeste kontaktandmed viivitamatult peale kontaktandmete töötlemise eesmärkide saavutamist.

 

Täiendav teave ja inimeste õigused isikuandmete töötlemisel on leitavad Tartu Ülikooli andmekaitsetingimustes: https://ut.ee/et/sisu/andmekaitsetingimused

 

Andmete edastamine tellijale

Vastutavale töötlejale edastatakse anonüümitud andmed, mis ei võimalda ühegi vastanud isiku otsest ega kaudset tuvastamist.

 

Andmeid säilitab COEVOLVERS projekti uurimisrühm ja neid hoiustatakse ja säilitatakse vastavalt Euroopa Liidu Andmekaitsemäärusele (GDPR) kuni projekti lõpuni 31.10.2026.

bottom of page